XXXII sesja Rady Gminy 29.10.2013r.

ZAWIADOMIENIE
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, – zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 października 2013r. (wtorek) o godz. 11 00 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3.      Przyjecie protokołów z obrad: XXVIII, XXIX, XXX i XXXI Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 14 maja , 2 lipca, 27 sierpnia i 24 września 2013r.
4.      I n t e r p e l a c j e
5.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pokrzywnica w roku szkolnym 2012/2013.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pokrzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2014r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2013.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
11.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.
12.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
13.Informacja Wójta nt. składania oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek podporządkowanych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski i oświadczenia.
17.Zamknięcie sesji.
 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

.