XXVIII sesja Rady Gminy 14.05.2013r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 maja 2013 r(wtorek) ogodz. 14 00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjecie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 21 marca 2013r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę na terenie gminy Pokrzywnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2013.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.
 1. wystąpienie Wójta Gminy;
 2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012r.
 3. przedstawienie Uchwały Nr 3/2013 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
 4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 5. dyskusja, stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.
 6. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 3/2013.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

.