XXVI sesja Rady Gminy 30.01.2013r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 stycznia 2013 r. (środa)o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
  6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pokrzywnica.
  7. Wolne wnioski i oświadczenia.
  8. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

.