XXIII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nasze wsparcie – Twój sukces” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 183 w obrębie Trzepowo.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Lubelski

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ