Wyprawka szkolna 2013

WYPRAWKA 2013
 
Do 04 września 2013  r. rodzice uczniów klas I-III oraz klas V szkół podstawowych, II klas ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.
Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 456 zł netto) – dotyczy klas II-III, V SP oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych,
b) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł netto) – dotyczy klas I Szkoły Podstawowej,
c) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I- III, V szkoły podstawowej oraz II klasy ponadgimnazjalnej),
d) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, o których mowa w punkcie a),b) oraz c), nie dotyczy uczniów z klas IV i VI szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas I, III i IV szkół ponadgimnazjalnych, ze względu na to, iż pomoc obejmuje tylko te klasy, w których prowadzone jest nauczanie w oparciu o nową podstawę programową. (Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych)
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
lkl. I – III – do kwoty 225 zł
lkl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
lkl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
lkl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
Wnioski należy składać w szkole ,do której uczęszcza uprawnione do wyprawki dziecko.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 236918854
Druki wniosków dostępne na stronie  oraz od 25 sierpnia w każdej szkole.

.