OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 Wójt Gminy Pokrzywnica

działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, położonej we wsi Nowe Niestępowo i oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 5/3 o pow. 0,0600 ha.

Przetarg miał odbyć się w dniu 06 października 2017 r. o godz. 14:25  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Powodem odwołania przetargu jest naruszenie przepisów prawa, wynikające z błędnie  określonej wysokości wadium, na skutek błędu pisarskiego.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni na swoje konto, po uprzednim podaniu do wiadomości tut. Urzędu danych rachunku bankowego.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy oraz na stronie internetowej Urzędu www.pokrzywnica.pl.

 

Pokrzywnica,2017.10.04

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba