Ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów w trakcie zaplanowanych spotkań  w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę internetową

http://ankieta.azotany.mggg.com.pl

Wypełniając Ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.
Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie:

https://azotany.mggp.com.pl

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych   do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.