OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA


o przystąpieniu do  konsultacji społecznych w ramach  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pokrzywnica na lata 2017 – 2020  z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pokrzywnica na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 z późn. zm.)  podaję  do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pokrzywnica na lata 2017 – 2020  z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pokrzywnica na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

Z ww. projektami dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, pokój nr 15, w godz. pracy Urzędu tj. we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do ww. projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 Jednocześnie informuję, że organ prowadzący postępowanie wystąpił o zaopiniowanie ww. dokumentów do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, pokój nr 15, w godz. pracy Urzędu tj. we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 w terminie 30 dni od  daty opublikowania niniejszego obwieszczenia , tj. od 28 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Wójt Gminy Pokrzywnica.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl oraz przesłanie sołtysom  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom.

          

 

Wójt                            
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

formularz uwag
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pokrzywnica 2017-2020
Prognoza oddziaływania na środowisko w Gminie Pokrzywnica 2017-2020