Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

 Wójt Gminy Pokrzywnica  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o: 

  1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny /piasków/ ze złoża kruszywa naturalnego „Pogorzelec I” na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 116/15  położonej w miejscowości Pogorzelec, gm. Pokrzywnica, związku ze złożeniem przez Pana Krzysztofa Sikorskiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 26.04.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Sikorskiego.
  3. W ramach toczącego się postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
  4. Organem właściwym do wydania decyzji określonej w pkt. 3 jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Organem właściwym do wydania opinii co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Organem właściwym do wydania postanowienia co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był Wójt Gminy Pokrzywnica. Organem właściwym do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu- we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.
  2. Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski.
  3. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w terminie 30 dni od daty upublicznienia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.
  2. Organ właściwy w sprawie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba