Informacja o Rekrutacji do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Informacja o Rekrutacji do  szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Dnia 18 stycznia 2014 roku weszła w życie  znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która  określa nowe zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014 r., poz. 7). i precyzuje nowe zadania dla organu prowadzącego.
W związku z powyższym  do końca marca trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

1. Zasady przyjmowania do oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych.
a) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 5-letnie i 6-letnie z terenu gminy Pokrzywnica, urodzone w II połowie 2008 r., które będą realizowały obowiązkowe przygotowanie przedszkolne .
b) w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustawowych i kryteriów, które określi dyrektor szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny,  w uzgodnieniu z wójtem gminy,
c) jeśli po przyjęciu dzieci 5 i 6 letnich z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci młodsze, posługując się zasadami rekrutacji .

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art.20w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013)

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u dyrektora wybranej szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny (art. 20s ust.1 w/w ustawy)

Wniosek o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych oddziałów, we wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów, w porządku od najbardziej preferowanego (art.20za ust. 1 i 2 w/w ustawy)  / jest to ważne w przypadku gdy oddział liczy więcej niż 25 dzieci/.

2. Zasady  przeprowadzania  rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły  będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła będzie dysponowała  wolnymi miejscami, będzie mogła przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie.

Na  rok szkolny 2014/15 deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy składać w sekretariacie szkoły do 31 marca br. Druki deklaracji są dostępne w każdej szkole, natomiast wnioski będą dostępne od 1 kwietnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 236918836 / wtorki , czwartki i piątki/
 do kontaktu – mgr Grażyna Kłosiewicz – Inspektor ds. oświaty..