Aktualności oświatowe

Trwa rekrutacja do Samorządowego Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce oraz w Urzędzie Gminy pokój Nr 7 / wtorek 9.00-15.00, czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-16.00, tel. 236918836/.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w roku szk. 2017/18.

 

L.p Rodzaj czynności Termin   postępowania  rekrutacyjnego Termin postępowania
uzupełniającego
1. Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych     5 maja 2017r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 7–21 marca 2017r.
do godz.13.00
8-22 maja 2017r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 22-27 marca 2017r. 
do godz. 14.00
23-29 maja 2017r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2017r.
godz. 1200
30 maja 2017r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 29-31 marca 2017r. do godz. 13.00 31 maja – 2 czerwca 2017r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 kwietnia  2017r.    
  godz. 1300
5 czerwca 2017r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 11 kwietnia 2017r.do godz. 12.00 do12 czerwca 2017r. do godz. 12.00
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 18 kwietnia 2017r.do godz. 12.00 do 19 czerwca 2017r.
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

Do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego w Dzierżeninie nabór wniosków został wydłużony  do 24 marca.

                                                                           Inspektor ds. oświaty
                                                                            mgr Grażyna Kłosiewicz