OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY POKRZYWNICA
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem  zabudowanej nieruchomość położonej we wsi Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica, objętej księgą wieczystą KW Nr 16945, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5/3

1.  Przedmiotem przetargu jest budynek sklepu spożywczo przemysłowego o pow. 50 m2  wraz z gruntem niezbędnym do jego użytkowania. Budynek murowany,  parterowy, dach jednospadowy, wyposażony w instalację wodociągową brak ogrzewania CO.

2.  Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  KW 16945

3.  Działka znajduje się na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego

4.  Cena wywoławcza za najem powyższej nieruchomości w stosunku miesięcznym wynosi 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100 ) +  VAT, wg stawki 23 % (cena za cały okres wynosi 10.800,00 złotych + 23% podatku Vat)

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

a.    wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Nr 72823200050100233620010008 w Banku Spółdzielczym w Pułtusku O/Pokrzywnica. Wpłaty należy dokonać do dnia 9 stycznia 2017 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy (ostateczny termin wpływu 9 stycznia 2017 roku).

b.    przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

c.    okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

d.    okazanie dowodu tożsamości.

6.    Wadium powinno być wpłacone w gotówce.

7.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

8.    Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 zł ceny wywoławczej i musi stanowić pełne dziesiątki złotych ( np. 20 zł, 30 zł).

10.  W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez uczestnika wlicza się w poczet kwoty czynszu.

11.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie określonym przez organizatora przetargu a zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

12.  Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu .

13.  Istotne warunki umowy najmu :

– nieruchomość będąca przedmiotem najmu zostanie wynajęta na okres do 3 lat,

– najemca będzie zobowiązany własnym kosztem i staraniem dokonać niezbędnego przystosowania  lokalu do prowadzenia działalności handlowej lub nieuciążliwej działalności gospodarczej, (nie przewiduje się finansowania remontu ze środków budżetu gminy)

– czynsz za najem, który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny w terminie  zapisanym w umowie najmu

–  najemca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia czynszu za najem, łącznie z podatkiem VAT według stawki 23 %,

–  najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu (energia elektryczna, ogrzewanie, ubezpieczenie, opłaty związane z odprowadzaniem nieczystości ciekłych i stałych,… itd.),

14.     Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu, złożyć       oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminu i zaakceptowania określonych w jego treści warunków.

15.     Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

16.     Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 12 stycznia 2017 roku  o godzinie 12.00 w siedizbie Urzędu Gminy Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1 (sala konferencyjna)

17.     W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu bez podawania przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 12 tel. (023 691 88 43).

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

regulamin